mongmongshop

ข้อมูลการชำระเงิน

การชำระผ่านพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.) คิดค่าบริการเพิ่มเติม 80 บาทต่อการส่ง 1 ครั้ง

(งดให้บริการ)

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

มงคลศักดิ์ สุดสาร

758-0-16203-2

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

มงคลศักดิ์ สุดสาร

572-2-03524-2

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

มงคลศักดิ์ สุดสาร

330-2-46083-1

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

มงคลศักดิ์ สุดสาร

758-0-16203-2

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

มงคลศักดิ์ สุดสาร

572-2-03524-2

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

มงคลศักดิ์ สุดสาร

330-2-46083-1

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

มงคลศักดิ์ สุดสาร

758-0-16203-2

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

มงคลศักดิ์ สุดสาร

572-2-03524-2

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

มงคลศักดิ์ สุดสาร

330-2-46083-1

( ออมทรัพย์ )